1998 నుండి ప్రపంచం అభివృద్ధి చెందడానికి మేము సహాయం చేస్తాము

కప్‌లాక్ పరంజా